Hukum Ziarah dan Tabarruk ke Makam Para Wali dan Orang Saleh

shares

 

Oleh : KH. Thobary Syadzily

Di dalam kitab "Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir, jilid 6 juz 12 halaman 287, cetakan “Darul Fikr” tahun 1978, Beirut – Libanon, diterangkan tentang hukum ziarah kubur dan tabarruk ke makam shalihin dan waliyullah sebagai berikut:

على بن نصر الأربلى الفقيه الِشافعي أول من درس بأربل فى سنة ثلاث و ثلاثين و خمسمائة , و كان فاضلا دينا , انتفع به الناس , و كان قد اشتغل على الكيا الهراسي و غيره ببغداد , و قدم دمشق فأرخه ابن عساكر فى هذه السنة , و ترجمه ابن خلكان فى الوفيات , و قال قبره يزار , و قد زرته غير مرة , و رأيت الناس ينتابون قبره و يتبركون به

Artinya:
“Ali bin Nasr al-Arbil (478 H. / 1086 M. - 567 H. / 1172 M.), seorang ulama pakar fiqih Syafi'i adalah orang pertama yang mengajar di daerah Arbil pada tahun 533 H. / 1139 M. Beliau seorang yang mempunyai keistimewaan di bidang ilmu agama. Banyak orang mengambil manfa'at dengan keilmuan beliau. Beliau sibuk sekali di al-Harasyi dan lainnya di Baghdad. Beliau mendatangi Damsyiq (sekarang Damaskus - Syria). Kemudian Ibnu 'Asakir menuliskan sejarah tentang beliau pada tahun itu juga, dan Ibnu Khulkan menterjemahkannya ke dalam kitab-kitab sejarah secara cermat. Dan dia berkata: Makam beliau suka diziarahi orang. Sesungguhnya aku (Imam Ibnu Katsir, pengarang kitab ini) pun sering menziarahinya pula. Aku melihat orang-orang meninggikan kuburannya dan mengambil berkah dengan menziarahinya.”

Related Posts

0 komentar:

Posting Komentar